Opodatkowanie i Wymagania Akcyzowe dotyczące Suszu Konopnego

W Polsce susz konopny podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, niezależnie od tego, czy jest on przeznaczony do palenia czy do waporyzacji. Zgodnie z art. 98 ust. 8 Ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72), produkty zawierające susz konopny, które spełniają kryteria określone w ustawie, są traktowane jako papierosy lub tytoń do palenia. Jednakże produkty te nie są traktowane jako wyroby tytoniowe, jeśli nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych.

Ministerstwo Finansów (MF) oraz organy skarbowe wyrażają jednolite stanowisko w tej kwestii, co potwierdza odpowiedź MF na interpelację senatora Jacka Bury z 23.01.2021 (sygnatura akt PA1.054.1.2021). Zgodnie z tym stanowiskiem, wyroby zawierające susz CBD, jeśli nadają się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego, są traktowane jako papierosy lub tytoń do palenia i podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Nawet jeśli sprzedający uważa, że susz CBD jest przeznaczony do waporyzacji, nie zwalnia to go z obowiązku opodatkowania akcyzą, jeżeli susz nadaje się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego.

Wymogi Banderolowania:

W związku z obowiązkiem opodatkowania i banderolowania wyrobów przeznaczonych do palenia, produkty te muszą być oznaczone znakami akcyzy, tzw. banderolami. Obowiązek ten wynika bezpośrednio z art. 116 i 117 Ustawy o podatku akcyzowym. Sprzedaż wyrobów, które podlegają obowiązkowi banderolowania bez ważnych znaków akcyzy, jest karana sankcjami zgodnie z art. 68 Kodeksu karnego skarbowego.

Ostrzeżenia Zdrowotne:

Susze konopne przeznaczone do palenia podlegają przepisom Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.2021.2076 z 11.02.2021). Zgodnie z tymi przepisami, opakowania suszu konopnego muszą zawierać ostrzeżenia zdrowotne związane z paleniem.

Zawartość THC:

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2020 r. poz. 2050), legalne są tylko konopie siewne (włókniste), których zawartość kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę. Posiadanie i wprowadzanie do obrotu konopi posiadających więcej niż 0,20% THC podlega odpowiedzialności karnej.

Należy pamiętać, że zobowiązania podatkowe przedawniają się po 5 latach od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W związku z tym istnieje ryzyko, że fiskus może dochodzić zaległości w podatku akcyzowym za ostatnie 5 lat wraz z odsetkami. Ponadto, naruszenie przepisów może skutkować konsekwencjami karnymi, takimi jak grzywny lub ograniczenie wolności.

Nasze produkty są zgodne z wymogami prawnymi i zostały zgłoszone Prezesowi Biura do spraw Substancji Chemicznych. Posiadają również wymagane ostrzeżenia o szkodliwości palenia. Zgodnie z Ustawą o podatku akcyzowym, od naszych wyrobów został odprowadzony podatek akcyzowy, a wyroby są oznaczone znakami akcyzy tzw. banderolami. Ponadto, zawartość THC w naszych produktach spełnia wymogi prawa, a badania są przeprowadzane w Polsce przez akredytowane laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej w Bydgoszczy.

Pamiętajmy, że branża suszu konopnego podlega ścisłym regulacjom i przepisom prawnym, dlatego ważne jest przestrzeganie obowiązujących przepisów podatkowych, zdrowotnych i narkotykowych.