Informacje prawne

Kupuj produkty oznaczone banderolą, tylko z legalnych źródeł

Akcyza

Susz konopny w Polsce jest opodatkowany podatkiem akcyzowym, niezależnie od tego, czy służy do palenia czy do waporyzacji. Na podstawie art. 98 ust. 8 Ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72), produkty składające się w całości albo w części z substancji innych niż tytoń, lecz poza tym spełniające kryteria ustalone w ust. 2,3 lub 5, są traktowane jako papierosy i tytoń do palenia. Jednakże nie traktuje się jako wyrobów tytoniowych produktów, które nie zawierają tytoniu i są wykorzystywane wyłącznie w celach medycznych.

Zarówno organy skarbowe jak również Ministerstwo Finansów (MF) prezentują w tej sprawie jednolite stanowisko co zostało potwierdzone w odpowiedzi udzielonej przez MF na interpelację senatora Jacka Bury z 23.01.2021 sygnatura akt PA1.054.1.2021. Organy skarbowe zajmują podobne stanowisko w wydawanych wiążących informacjach akcyzowych (WIA).

Zgodnie ze stanowiskiem MF, wyroby zawierające susz CBD, jeśli nadają sią do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego (nawet, gdy składają się w części lub całości z substancji innych niż tytoń), są traktowane jako papierosy lub tytoń do palenia i podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym. Oznacza to, iż samo uznanie przez sprzedającego, że susz CBD służy do waporyzacji, nie zwalnia go z opodatkowania akcyzą, jeżeli susz nadaje się do palenia bez dalszego przetwarzania przemysłowego.

Warto pamiętać o tym, że zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Dlatego właśnie należy brać pod uwagę ryzyko, że fiskus upomni się o zaległości w podatku akcyzowym, które powstały przez okres ostatnich 5 lat, co jest równoznaczne z tym, że wystąpi konieczność zapłaty akcyzy za ubiegłe lata wraz z odsetkami. Niestety, trzeba będzie wówczas liczyć się z kolejnymi konsekwencjami, jakie nakłada na podatników Kodeks karny skarbowy: koniecznością zapłaty grzywny nawet do wysokości 27 mln złotych, a także ograniczeniem lub pozbawieniem wolności.

Banderole

Wraz z koniecznością opodatkowania akcyzą wyrobów przeznaczonych do palenia, pojawia się konieczność ich oznaczenia znakami akcyzy tzw. banderolami. Obowiązek ten wynika wprost z art. 116 i 117 Ustawy o podatku akcyzowym. Sprzedaż wyrobów podlegających obowiązkowi banderolowania bez ważnych znaków akcyzy podlega kolejnym sankcjom wynikającym z art. 68 Kodeksu karnego skarbowego.

Ostrzeżenia zdrowotne

Konopie służące do palenia podlegają przepisom Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.2021.2076 z 11.02.2021), a więc m.in. obowiązkowemu oznaczeniu opakowania ostrzeżeniami zdrowotnymi.

Zawartość
THC

Konopie podlegają przepisom Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2020 r. poz. 2050). Z przepisów wynika, że legalne są tylko konopie siewne (włókniste), w których zawartość kwasu delta-9-THC-2-karboksylowego nie przekracza 0,20% w przeliczeniu na suchą masę. Trzeba również pamiętać, że ustawa nakłada odpowiedzialność karną za posiadanie i wprowadzenie do obrotu konopi posiadających więcej niż 0,20% THC.

Nasze produkty

Zgodnie z Ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U.2021.2076 z 11.02.2021):

  • zostały zgłoszone Prezesowi Biura do spraw Substancji Chemicznych
  • posiadają wymagane ostrzeżenia o szkodliwości palenia

Zgodnie z Ustawą o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722, 1747, 2320 i 2419 oraz z 2021 r. poz. 72):

  • od wyrobów został odprowadzony podatek akcyzowy
  • wyroby są oznaczone znakami akcyzy tzw. banderolami

Zgodnie z Ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2020 r. poz. 2050) zawierają mniej niż 0,2% THC, co jest weryfikowane badaniami przeprowadzanymi w Polsce przez laboratorium Instytutu Genetyki Sądowej w Bydgoszczy.